[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thái Nguyên (2), Dương Tuyền, Hãn Châu, Đại Đồng (9), Giao Khẩu, Sóc Châu (2), nhóm học Pháp ở Đại Đồng, nhóm học Pháp ở Nhạc Sơn thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tấn Trung, nhóm học Pháp ở Thái Nguyên (2), Lâm Phần, và các đệ tử Đại Pháp khác ở Sơn Tây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/山西大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431179.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share