[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở tỉnh An Huy cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Hợp Phì (10), Hoàng Sơn (5), Đồng Lăng, An Khánh, Phụ Dương, Tuyên Thành, Bạng Phụ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/安徽大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431136.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share