[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Giang Tây tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Giang Tây kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Tỉnh Giang Tây; thành phố Cửu Giang (2); Lư Sơn, thành phố Đức An, Cộng Thanh Thành, Cửu Giang (3); huyện Vạn Tái, thành phố Nghi Xuân; thành phố Phong Thành, Nghi Xuân; thành phố Cám Châu; khu Đông Hồ, thành phố Nam Xương; thành phố Nam Xương (4); quận Triều Dương Châu, thành phố Nam Xương; khu Tân Kiến, thành phố Nam Xương; thành phố Bình Hương; thành phố Tân Dư; thành phố Nghi Xuân (2).

Điểm học Pháp ở: khu Đông Hồ, thành phố Nam Xương; khu Liêm Khê, thành phố Cửu Giang; Phủ Ngạn, thành phố Nam Xương; khu Tân Kiến, thành phố Nam Xương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/江西大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–430970.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share