[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại các khu vực dưới đây ở Thượng Hải kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Kim Kiều, Phố Đông; Quận Phổ Đà (3); Quận Mẫn Hàng (2); Quận mới Phố Đông (3); Quận Tùng Giang; Quận Hoàng Phố; Quận Trường Ninh; Quận Dương Phố; Quận Hồng Khẩu; Thượng Hải (7).

Tiểu tổ học Pháp: Quận Mẫn Hàng; Thượng Hải.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/上海大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431122.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share