[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Hàm Đan (04); Các đệ tử ở Hà Bắc (01); Hành Thủy (05); Thừa Đức (08); Hình Đài (03); Ninh Tấn (01); Phụ Bình (01); Thương Châu (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431210.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share