[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại các khu vực dưới đây thuộc Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Đại Phong thuộc quận Tân Đô; Quận Thanh Bạch Giang (3); Quận mới Thiên Phủ; Trấn Thành Xương thuộc quận Thanh Bạch Giang; Khu vực phía Tây Thành Đô (2); Huyện Bì (2); Quận Bì Đô; Quận Tân Đô; Thành Đô (3).

Tiểu tổ học Pháp: Quận Thanh Bạch Giang; Khu vực phía Tây Thành Đô; Thành Đô (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/成都大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431143.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share