[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại các khu vực dưới đây ở Bắc Kinh kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Quận Triều Dương (2); Dương Tống thuộc quận Hoài Nhu; Bắc Phòng thuộc quận Hoài Nhu; Trấn Thái Dục thuộc quận Đại Hưng; Quận Đại Hưng; Quận Bình Cốc; Quận Thông Châu; Trấn Chu Biên thuộc huyện Diên Khánh; Quận Tây Thành; Bắc Kinh (5).

Tiểu tổ học Pháp: Quận Hoài Nhu; Quận Thạch Cảnh Sơn; Trấn Hậu Sa Dục; Quận Triều Dương; Quận Tây Thành; Bắc Kinh (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/北京大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431127.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share