[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

An Sơn (03); Doanh Khẩu (09); Thanh Nguyên (06); Hai đệ tử ở Liêu Ninh (01); Phụ Tân (02); Phủ Thuận (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431214.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share