[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tuy Hóa (03); Một tiểu tổ học Pháp ở Hắc Long Giang (01); Mẫu Đơn Giang (02); Thất Đài Hà (04); Tuy Dương (01); Hạc Cương (03); Y Xuân (04); Hưng An (01); Các đệ tử ở Hắc Long Giang (01); Hắc Hà (01); Đại Hưng (01); Kiến Tam Giang (04).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431217.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share