[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! Một đệ tử ở Tứ Xuyên; Các đệ tử ở Toại Ninh (01); Tư Dương (02); Đức Dương (07); Nam Sung (02); Lương Sơn (02); Nhạc Sơn (03); Thanh Bạch (01); Miên Dương (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431225.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share