[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp từ các huyện thị và địa khu sau tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! 

Nhóm học Pháp tại huyện Lâm Khẩu, thành phố Mẫu Đơn Giang; thành phố Hải Luân thuộc thành phố Tuy Hóa (4); nhóm học Pháp tại thành phố Hải Luân thuộc thành phố Tuy Hóa; thành phố Hải Lâm thuộc thành phố Tuy Hóa; thành phố Y Xuân; địa khu Đông Phương Hồng; nhóm học Pháp thành phố Bắc An thuộc thành phố Hắc Hà; thành phố Bắc An thuộc thành phố Hắc Hà (3); điểm tư liệu chân tướng tại Hắc Long Giang; thành phố Hắc Hà (2); Hắc Long Giang; thành phố Triệu Đông thuộc thành phố Tuy Hóa; thành phố Thất Đài Hà; huyện Bột Lợi, thành phố Thất Đài Hà (3); khu phong cảnh Ngũ Đại Liên Trì.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431249.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share