[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp từ các huyện thị và địa khu sau tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! 

Huyện Nghi Lương, thành phố Côn Minh; quận Văn Sơn; huyện Mưu Định, quận Sở Hùng; Vân Nam (3); thị trấn Long Đàm, thành phố Tuyên Uy thuộc thành phố Khúc Tĩnh (2); thành phố Tuyên Uy thuộc thành phố Khúc Tĩnh; thành phố Côn Minh (8); huyện Mãnh Hải, quận Tây Song Bản Nạp; thành phố Cảnh Hồng, quận Tây Song Bản Nạp; Tây Song Bản Nạp; quận tự trị dân tộc Di, dân tộc Cáp Ni, Hồng Hà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/云南大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431349.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share