[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp từ các huyện thị và địa khu sau tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! 

Thành phố Chiêu Viễn thuộc thành phố Yên Đài (7); nhóm học Pháp tại Yên Đài (2); Sơn Đông (2); huyện Quan, thành phố Liêu Thành (2); thành phố Vinh Thành thuộc thành phố Uy Hải; thành phố Uy Hải; thành phố Lai Dương thuộc thành phố Yên Đài (2); thành phố Yên Đài; nhóm học Pháp thành phố Đông Doanh; thành phố Táo Trang; thành phố Lâm Thanh thuộc thành phố Liêu Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431256.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share