[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp từ các huyện thị và địa khu sau tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! 

Thành phố Phủ Thuận (2); khu Cao Tân, thành phố An Sơn (3); thành phố An Sơn; khu Thiết Đông, thành phố An Sơn; phía tây tỉnh Liêu Ninh (3); thành phố Doanh Khẩu (2); thành phố Liêu Dương (3); nhóm học Pháp khu Trạm Tiền, thành phố Doanh Khẩu; huyện Thanh Nguyên, thành phố Phủ Thuận; nhóm học Pháp tại huyện Thanh Nguyên, thành phố Phủ Thuận; Đan Đông; nhóm học Pháp khu Cao Tân, thành phố An Sơn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431252.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share