[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp từ các huyện thị và địa khu sau tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! 

Thành phố Chiêu Viễn thuộc thành phố Yên Đài (8); thị trấn Kim Lĩnh, thành phố Chiêu Viễn thuộc thành phố Yên Đài; thị trấn Hạ Điện, thành phố Chiêu Viễn thuộc thành phố Yên Đài; thành phố Đông Doanh; nhóm học Pháp khu vực thành thị TP Chiêu Viễn thuộc TP Yên Đài; nhóm học Pháp khu Văn Đăng, thành phố Uy Hải (2); Trâu Bình; Lai Châu, Yên Đài; nhóm học Pháp tại Lai Châu, Yên Đài; thành phố Truy Bác (2); Thạch Đảo, Uy Hải.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431258.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share