[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp từ các huyện thị và địa khu sau tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! 

Miên Dương (3); quận A Bá; nhóm học Pháp tại Toại Ninh (2); thành phố Toại Ninh (3); điểm tài liệu chân tướng gia đình tại Nam Sung; Nam Sung (4); các nhóm học Pháp tại Nam Sung (3); khu Thông Xuyên, thành phố Đạt Châu; nhóm học Pháp huyện An Nhạc, thành phố Tư Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431250.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share