[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp từ các huyện thị và địa khu sau tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! 

Thị trấn Nghênh Xuân; thành phố Mẫu Đơn Giang (2); huyện Bột Lợi, thành phố Thất Đài Hà (2); tỉnh Hắc Long Giang (2); huyện Minh Thủy, thành phố Tuy Hóa; Niễn Tử Sơn, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ (8); nhóm học Pháp tại Niễn Tử Sơn; thành phố Ngũ Đại Liên Trì thuộc thành phố Hắc Hà; Thất Đài Hà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431254.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share