[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Diên Biên (17), Bạch Thành (2), Tứ Bình, nhóm học Pháp ở Diên Biên (2), tiểu tổ giảng chân tướng ở Thông Hoá.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/吉林省大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431356.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share