[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Quảng Nguyên, châu tự trị dân tộc Di-Lương Sơn, Đạt Châu (2), Miên Dương, Nam Sung (3), Toại Ninh (2), Đức Dương (2), đệ tử Đại Pháp và thế nhân minh chân tướng ở Miên Dương (3), nhóm học Pháp ở châu tự trị dân tộc Di-Lương Sơn, nhóm học Pháp ở Miên Dương, nhóm học Pháp ở Toại Ninh, nhóm học Pháp ở Nam Sung (4), và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Tứ Xuyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431359.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share