[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh An Huy và tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở Túc Châu (2), An Khánh (3), Hợp Phì (4), nhóm học Pháp ở Hợp Phì, Phụ Dương, Trừ Châu, Hoài Nam, Quảng Đức (2), Đồng Lăng, Hoài Bắc, Hoàng Sơn, Túc Châu, Hoàng Sơn, An Khánh, Vu Hồ, Bản Khê của tỉnh Liêu Ninh, Nãng Sơn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/安徽大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431365.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share