[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Sóc Châu, Tây An, Vận Thành (5), nhóm học Pháp ở Sơn Tây, Tấn Trung (3), Đại Đồng (3), Lâm Phần, nhóm học Pháp ở Lâm Phần, Tấn Thành, Dương Tuyền (3), Hoài Nhân (2), nhóm học Pháp ở Vận Thành, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Sơn Tây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/山西大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–431368.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share