[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tiểu tổ giảng chân tướng ở Thái An, tiểu tổ giảng chân tướng ở Thạch Đảo, Yên Đài (5), đệ tử Đại Pháp đang bị giam trong ngục Thái An, nhóm học Pháp ở Yên Đài (9), Uy Hải, nhóm học Pháp ở Hà Trạch, tiểu tổ giảng chân tướng trực diện ở Uy Hải, khu vực núi Nghi Mông, nhóm học Pháp ở Uy Hải, nhóm học Pháp ở Duy Phường, và các đệ tử Đại Pháp khác ở Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431367.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share