[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Bảo Định, tỉnh Hà Bắc tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Bảo Định kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Bảo Định (3); Phụ Bình (3); huyện Dịch; Vọng Đô (2); Định Châu; huyện Hùng; Bác Dã (2); Khúc Dương

Nhóm học Pháp ở: Bảo Định (3); Cao Bi Điếm; Phụ Bình; Định Châu (2); Bác Dã (2); Khúc Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/保定大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431351.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share