[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở Thạch Gia Trang (2); nhóm giảng chân tướng ở Thạch Gia Trang; Thạch Gia Trang (13); Kiều Tây (2); nhóm học Pháp ở Tân Tập (2); nhóm học Pháp khu Tân Hoa; nhóm học Pháp ở Bình Sơn; Bình Sơn; Dụ Hoa; Kiến Hoa; huyện Hình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/石家庄大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–431387.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share