[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Trương Gia Khẩu, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Huyện Uý (2); Kiều Đông (2); Hoài Lai; Tuyên Hoá (4); Sùng Lễ; Xích Thành (4); Vạn Toàn; nhóm học Pháp ở Xích Thành; Hoài An; nhóm học Pháp khu Kinh Khai; nhóm học Pháp ở Tuyên Hoá (3); nhóm học Pháp ở Trương Gia Khẩu (2); Trương Gia Khẩu (2).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/张家口大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431373.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share