[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Đại Khánh, Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Long Phượng (3); Đại Khánh (10); Nhượng Hồ Lộ (3); Hồng Cương; Đông Phong; Long Nam, Nhượng Hồ Lộ; Tát Nhĩ Đồ (2); nhóm học Pháp ở Đại Khánh; Triệu Nguyên; Tây Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/大庆大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431360.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share