[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đại Liên (6); nhóm học Pháp ở Đại Liên (5); Cam Tỉnh Tử; nhóm học Pháp ở Cam Tỉnh Tử (4); Thạch Hà, Kim Châu; nhóm học Pháp ở Tây Cương; Phổ Lan Điếm; nhóm giảng chân tướng ở Đại Liên; Sa Hà Khẩu; Ngoã Phòng Điếm (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/大连大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431361.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share