[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Duy Phường, Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở Chư Thành (3); Chư Thành (7); Duy Phường (2); Phường Tử; Xương Nhạc; Xương Ấp; Lâm Cù (6); nhóm học Pháp ở Lâm Cù (2); nhóm học Pháp ở Duy Phường.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/潍坊大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431386.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share