[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Đức Châu, Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Vũ Thành (2); Nhạc Lăng; Đức Châu (9); Bình Nguyên (5); Lăng Thành (2); Ninh Tân (2); Đức Thành (2); nhóm học Pháp ở Đức Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/德州市大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431374.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share