[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Đường Sơn kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Đường Sơn (8); Phong Nhuận, Đường Sơn (2); Cổ Dã; huyện Ngọc Điền; Phong Nhuận; Loan Nam.

Nhóm học Pháp ở: Đường Sơn (3); Cao Tân; Cổ Dã; Đông Sơn, Khai Bình; Loan Nam; Tào Phi Điện (2); Phong Nam (2); Tuân Hóa.

Nhóm giảng chân tướng ở Phong Nhuận (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/唐山大法弟子恭祝师尊中秋好-30条–431358.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share