[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Cẩm Châu, Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở Cẩm Châu; huyện Nghĩa (3); Thành Bắc; Cẩm Châu (13); Hoà Nghĩa; Lăng Hà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/锦州大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431394.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share