[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc thành phố Trùng Khánh, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Trùng Khánh (03); Phù Lăng (05); Nam Xuyên; Sa Bình Bá; Cửu Long Pha; Đại Túc (03); Đại Độ Khẩu (02); Giang Bắc (04); Thủy Thổ trấn, Bắc Bội; Đồng Nam; Mễ Tâm trấn, Đồng Nam; Cổ Khê trấn, Đồng Nam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/重庆大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431413.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share