[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Huyện Thâm Châu, Thành phố Hành Thủy (7); Huyện Phụ Thành, thành phố Hành Thủy; Huyện Hoàng Hoa, thành phố Thương Châu (2); Thành phố Hàm Đan (4); Thành phố Thương Châu (5), Thành phố Hình Đài; Huyện Bình Tuyền, thành phố Thừa Đức.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/431091.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share