[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây tại New York, Hoa Kỳ cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại New York (04); Upstate New York; Midtown, New York; Nhóm giảng chân tướng ở New York; Đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ở New York; Gia đình 3 đệ tử Đại Pháp tại New York; Orange County, Upstate New York (03)

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/纽约地区大法弟子恭祝师尊中秋好-12条–431500.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share