[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!
Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên; khu Tây Thành, Nam Sung (2), tỉnh Tứ Xuyên; khu Thuận Khánh, Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên; huyện Giáp Giang, Nhạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên; khu Thị Trung, Nhạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên; thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên (2); huyện Trung Giang, Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên; thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên; thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên; huyện Hội Lý, châu Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên (3); thành phố Xạ Hồng, Toại Ninh, Tứ Xuyên; khu Ân Dương, Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên; huyện Bình Xương, Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên (2).

Điểm học Pháp ở thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên; khu Công nghệ cao Thành Đô, Tứ Xuyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–430952.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share