[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Tây tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Sơn Tây kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Tỉnh Sơn Tây; quận Quáng, thành phố Đại Đồng; thành phố Hãn Châu (2); thành phố Thái Nguyên (8); quận Thái Cốc, thành phố Tấn Trung (6); thành phố Tấn Trung (2); thành phố Trường Trị (3); thành phố Sóc Châu; thành phố Dương Tuyền; huyện Bình Định, thành phố Dương Tuyền; huyện An Trạch, Lâm Phần.

Điểm học Pháp ở: thành phố Dương Tuyền


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/山西大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–430959.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share