[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hà Nam tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Hà Nam (1); Thành phố Chu Khẩu (6); thành phố Nam Dương (5); thành phố Khai Phong (2); thành phố Lạc Dương (4); thành phố Thương Khâu (1); thành phố Bình Đỉnh Sơn (1); thành phố Tân Hương (3); thành phố Trú Mã Điếm (1); thành phố Hứa Xương (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/河南大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–430973.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share