[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Tỉnh Sơn Đông; thành phố Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông (2); thị trấn Linh Lung, Yên Đài, Sơn Đông; huyện Quảng Nhiêu, Đông Doanh, Sơn Đông; thị trấn Nhân Hòa, Vinh Thành, Uy Hải, Sơn Đông; thành phố Đằng Châu, Tảo Trang, Sơn Đông; huyện Dương Cốc, Liêu Thành, Sơn Đông; huyện Quan, Liêu Thành, Sơn Đông (3); đường Lão Bắc, huyện Quan, Liêu Thành, Sơn Đông; Cổ Trấn, huyện Quan, Liêu Thành, Sơn Đông; thị trấn Tôn Thoản, huyện Quan, Liêu Thành, Sơn Đông; Thành Bắc, huyện Quan, Liêu Thành, Sơn Đông; thành phố Long Khẩu, Yên Đài, Sơn Đông; thành phố Tảo Trang, Sơn Đông; huyện Tào, Hà Trạch, Sơn Đông; thành phố Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông; thành phố Tế Ninh, Sơn Đông.

Điểm học Pháp ở: khu Đông Xương Phủ. Liêu Thành, Sơn Đông; thành phố Liêu Thành, Sơn Đông; thành phố Long Khẩu, Yên Đài, Sơn Đông (2); thành phố Nhật Chiếu, Sơn Đông; thành phố Tế Ninh, Sơn Đông;   


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–430958.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share