[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hồ Nam tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Hồ Nam (1); thành phố Nhạc Dương (9); thành phố Hoài Hóa (2); thành phố Chu Châu (2); Tương Đàm (1); Ích Dương (1); thành phố Hành Dương (4); huyện Thiệu Dương (1); Thường Đức (1); thành phố Lâu Để (1); thành phố Sâm Châu (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/湖南大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–430976.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share