[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh An Huy tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Đồng Lăng (1); thành phố Hợp Phì (5); thành phố Bạng Phụ (2); thành phố An Khánh (5); thành phố Hoài Nam (3); địa khu Mã Yên Sơn (1); thành phố Phụ Dương (1); thành phố Hoàng Sơn (1); huyện Toàn Tiêu (1); huyện Đãng Sơn (3); thành phố Vu Hồ (1); thành phố Hoài Bắc (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/安徽大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431005.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share