[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Sơn Đông tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Sơn Đông (3); Tân Châu (1); thành phố Tế Ninh (1); thành phố Yên Đài (6); thành phố Liêu Thành (11); Tri Bác (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431007.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share