[MINH HUỆ 19-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Hà Nam, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Thành phố Lạc Dương (05); Hà Nam; Thấm Dương, thành phố Tiêu Tác (02); một đệ tử Đại Pháp cao niên và người thân tại Thấm Dương, thành phố Tiêu Tác; Hứa Xương; huyện Bảo Phong, thành phố Bình Đỉnh Sơn; một nhóm học Pháp tại thành phố Chu Khẩu; thành phố Tiêu Tác (02); một nhóm học Pháp tại Lạc Dương; Mạnh Châu, thành phố Tiêu Tác; Huy Huyền, thành phố Tân Hương; một đệ tử Đại Pháp cao niên và gia đình tại huyện Tung, thành phố Lạc Dương; một nhóm học Pháp tại thành phố Bộc Dương; Vũ Châu, thành phố Hứa Xương; gia đình đệ tử Đại Pháp ba người tại Vũ Châu, thành phố Hứa Xương.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/河南大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431016.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share