[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Liêu Ninh, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Huyện Tân Tân, thành phố Phủ Thuận; Đan Đông (04); một gia đình ba người tại huyện Tân Tân, thành phố Phủ Thuận; một nhóm học Pháp tại Đan Đông; Hồng Thấu Sơn, huyện Thanh Nguyên, thành phố Phủ Thuận (03); nhóm học Pháp bốn người tại thành phố Doanh Khẩu; thành phố Doanh Khẩu; nhóm học Pháp ba người tại thành phố Doanh Khẩu; gia đình đệ tử Đại Pháp ba người tại Doanh Khẩu; An Sơn; một gia đình tại thị trấn Ngũ Long Bối, thành phố Đan Đông; quận Thuận Thành, thành phố Phủ Thuận; một nhóm học Pháp năm người tại huyện Thanh Nguyên, Phủ Thuận; một đệ tử Đại Pháp tại huyện Thanh Nguyên, Phủ Thuận; một nhóm học Pháp tại An Sơn; thành phố Phủ Thuận (02); một nhóm học Pháp tại Ngũ Long Bối, thành phố Đan Đông.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431022.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share