[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Nội Mông Cổ, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Hải Lạp Nhĩ (02); thành phố Xích Phong (03); một gia đình đệ tử Đại Pháp tại thành phố Xích Phong (02); Bao Đầu (02); Ba Lâm Tả Kỳ, thành phố Xích Phong; một nhóm học Pháp tại Ba Lâm Tả Kỳ, thành phố Xích Phong; hai chị em đệ tử Đại Pháp tại Ba Lâm Tả Kỳ, thành phố Xích Phong; đệ tử Đại Pháp và gia đình ba thế hệ tại Xích Phong; Thông Liêu; một nhóm học PHáp tại Xích Phong; một đệ tử Đại Pháp và con trai minh chân tướng tại Mạt Lực Đạt Ngõa Kỳ; đệ tử Đại Pháp và gia đình 7 người tại Ba Lâm Tả Kỳ, thành phố Xích Phong; một nhóm học Pháp tại Hô Hòa Hạo Đặc; Trát Lỗ Đặc Kỳ, thành phố Thông Liêu.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/内蒙古大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431033.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share