[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Cát Lâm, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Thành phố Liêu Nguyên (6); thành phố Tùng Nguyên (02); một vợ chồng đệ tử Đại Pháp tại quận Giang Nguyên, thành phố Bạch Sơn (02); thành phố Duyên Cát, Duyên Biên; Bạch Sơn (02); Bạch Thành; thành phố Cát Lâm (02); Nông An; gia đình đệ tử Đại Pháp tại thành phố Thông Hóa; một nhóm học Pháp tại thành phố Thông Hóa (02); một đệ tử Đại Pháp tại Thông Hóa; Lâm Giang, thành phố Bạch Sơn; nhóm học Pháp bốn người tại Đại An, thành phố Bạch Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/吉林省大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431036.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share