[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Thiểm Tây, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ:

Thành phố Vị Nam; quận Hán Tân, thành phố An Khang; huyện Tử Dương, thành phố An Khang; huyện Thạch Tuyền, thành phố An Khang; huyện Tuần Dương, thành phố An Khang; huyện Trấn Bình, thành phố An Khang; An Khang; Phú Bình; Thiểm Tây; thành phố Vị Nam, Thiểm Tây; huyện Lễ Tuyền, thành phố Hàm Dương; huyện Miễn, thành phố Hán Trung (02); hai mẹ con đệ tử Đại Pháp tại huyện Miễn, thành phố Hán Trung; hai đệ tử Đại Pháp cao niên tại huyện Miễn, thành phố Hán Trung; một nhóm học Pháp tại huyện Miễn, thành phố Hán Trung; thành phố Hán Trung; Hàm Dương; một đệ tử Đại Pháp và người thân tại huyện Miễn, thành phố Hán Trung.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/陕西大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431025.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share