[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây tại Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Lạc Sơn (2); Thành phố Mi Sơn (4); Quận Đông Pha, thành phố Mi Sơn; tỉnh Tứ Xuyên (3); Quận Thúy Bình, thành phố Nghi Tân; Thành phố Nghi Tân; Huyện Nghi Lũng, thành phố Nam Sung; Huyện Nga Mi Sơn, thành phố Lạc Sơn; Huyện Mễ Dịch, thành phố Phàn Chi Hoa; Thành phố Đại Châu; Quận Thông Xuyên, thành phố Đạt Châu; Huyện Quảng Hán, thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên; Thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/431088.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share