[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Cát Lâm (8); địa khu Thư Lan (1); huyện Vĩnh Cát (3); Thiết Đông (1); Giang Nam (1); khu Xương Ấp (1); khu Thuyền Doanh (1); thành phố Giao Hà (2); bờ sông Tùng Hoa (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/吉林市大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–430948.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share