[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Đại Khánh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tây Trại, Nhượng Hồ Lộ; khu Mỗ (7); nhóm học Pháp khu Mỗ (2); Ngoạ Lý Đồn, Long Phượng; Đại Khánh (7); Tây Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/大庆大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431002.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share