[MINH HUỆ 19-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đường Sơn (11); khu Cổ Dã (1); khu Lộ Nam (1); khu Hải Cảng (1); khu Phong Nhuận (4); huyện Loan Nam (1); khu Lộ Bắc (2); thành phố Thiên An (3); khu Khai Bình (1); khu Tào Phi Điện (1); huyện Lạc Đình (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/唐山大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–430951.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share